Paletne pruge – transporteri paleta

U zavisnosti od prostorne organizacije proizvodnog procesa svaka paletna pruga predstavlja posebnu celinu. Možemo Vam ponuditi prostornu organizaciju proizvodnje radi što veće uštede raspoloživog prostora i skraćenja potrebnog vremena za spremanje robe do krajnjeg kupca.

Paletne pruge koriste se za transport teške robe na EURO paletama ili drugim paletama koje se koriste u industriji, sa teretom do 2000 kg. Ova tehnologija koristi kombinaciju transportera, kolica za pretovar, zaustavnih rampi i obrtnih platformi. Ovi transporteri se mogu kretati maksimalnom brzinom od 0,5 met/sec. Obrtne table menjaju pravac kretanja palete za 90°, 180° ili 270°. Proizvodimo i dispensere koji drže paletu na sredini konvejera, merne i kontrolne uređaje koji detektuju položaj i stanje palete na transportnom sistemu, zatim pribore za premeštanje ili rotaciju koji se koriste kada je neophodno distribuirati palete na veći broj istovarnih tačaka.